Aria Valencia to swapbro, “Things aren’t always as they seem” – S5:E10